Všeobecné obchodné podmienky a pravidlá programu TATRY Card (platné od 1.3.2020)

Všeobecné pravidlá programu TATRY Card upravujú právne vzťahy medzi Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry (ďalej len „ZCR VT“ a držiteľom regionálnej karty TATRY Card (ďalej len „držiteľ karty').

1. Definícia produktu – regionálna zľavová karta „TATRY Card'

Regionálna karta TATRY Card je personifikovaná karta s QR kódom a unikátnym číslom (ďalej len „karta'), ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať služby, zľavy a benefity na ponuku služieb partnerských miest. Kartu je možné využiť na vymedzenom území v regióne Vysoké Tatry. Prevádzkovatelia služieb, výletných miest a atraktivít v ponuke TATRY Card sú zmluvnými partnermi TATRY Card (ďalej len „zmluvný partner'). TATRY Card sa vydáva, distribuuje a aktivuje výhradne cez zmluvné distribučné miesta (ďalej len „zmluvné ubytovacie zariadenie'). Od 30.3.2020 je novým distribučným miestom online e-shop zverejnený na stránke tatry.sk.

2. Držiteľ karty

Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú kartu TATRY Card v zmluvnom ubytovacom zariadení ako súčasť pobytového balíka k ubytovaniu alebo nákupom alebo nákupom na e-shope v rozsahu 1 - 3 noci (2 – 4 dni). Karta je neprenosná, vystavená na meno jej držiteľa. Poskytovanie TATRY Card tretím osobám je zakázané.

3. Informačná brožúra k TATRY Card

Informačná brožúra k TATRY Card (ďalej len „brožúra“) je tlačený materiál distribuovaný s TATRY Card. Vydáva ju Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry spolu s OOCR Región Vysoké Tatry vždy na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Držiteľ karty ju získava bezplatne v ubytovacom zariadení alebo v online verzii na stránkach tatry.sk. V brožúre sú uvedené informácie o tom, ako stiahnuť kartu do mobilu a ako čerpať zľavy a benefity u partnerov.

4.Digitálna verzia TATRY Card

TATRY Card je možné okrem papierovej verzie využívať aj v jej digitálnej forme. Na stiahnutie karty do mobilu slúži QR kód, ktorý je súčasťou Registračného formuláru Tatry Card. Vrchná časť formuláru slúži ako Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý po podpise ostáva distribučnému miestu; spodná časť po odstrihnutí slúži držiteľovi karty. Buď ako papierová verzia karty (platí na cestovanie električkou, skibusmi alebo na poistenie) alebo si ju pomocou spodného kódu stiahne do mobilu. Digitálna verzia karty umožňuje držiteľovi karty prístup na sťahovanie zľavových kupónov, ktoré môže uplatniť v partnerských prevádzkach. Zľavy je možné čerpať aj z papierovej karty (QR kódu). Do jedného mobilu je možné stiahnuť aj viac kariet – napr. pre rodinu s deťmi. Každému hosťovi pritom zostane papierová verzia k dispozícii.

4.1. iPhone

Digitálna TatryCard funguje v natívnej aplikácii Wallet, ktorá je predinštalovaná v každom iPhone. Táto aplikácia slúži na správu rozličných digitálnych kariet, vstupeniek, lístkov a využíva technológiu PKPASS. Držiteľ karty spustením fotoaparátu naskenuje QR kód a po kliknutí na odkaz sa ukáže karta, ktorá sa stiahne do Walletu kliknutím na „Pridať“. Následne si môže kartu otočiť a na druhej strane má bližšie informácie o karte, benefitoch a spôsobe čerpania zliav. Kartu je možné kedykoľvek zobraziť otvorením aplikácie Wallet.

4.2. Android

V smartfónoch s operačným systémom Android je nutné najprv stiahnuť a nainštalovať aplikáciu YourWallet. Toto je aplikácia, ktorá je kompatibilná s technológiou PKPASS a je určená na správu rozličných digitálnych kariet, vstupeniek a lístkov. Po otvorení aplikácie YourWallet je potrebné kliknúť na „Naskenovať“ a namieriť na QR kód. Po rozpoznaní kódu sa zobrazí karta, ktorá sa pridá do peňaženky kliknutím na „Pridať do peňaženky“. Kartu je možné kedykoľvek zobraziť otvorením aplikácie YourWallet.

5. Uzavretie zmluvy

Zmluvný vzťah („TATRY Card - zmluva“) medzi Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry a držiteľom karty vzniká vystavením karty v zmluvnom ubytovacom zariadení. Držiteľ karty je pri vystavovaní karty povinný podpísať vyplnený „Registračný formulár TATRY Card“ (ďalej len „registračný formulár“), kde sú uvedené jeho osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, krajina, pre držiteľov preukazu bezplatnej dopravy ZSSK – číslo preukazu, ako povinné údaje (ďalej len „údaje“). Po podpise registračného formuláru klientovi ostane spodná časť formuláru, ktorá obsahuje papierovú verziu karty (s menom a dátumom platnosti) a ďalší kód, ktorý slúži na nahratie karty do mobilu, viď bod 4.1 a 4.2.

6. Práva a povinnosti držiteľa karty

6.1. Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti TATRY Card využívať služby cestovania (električkou a zubačkou, v zime aj Aqua a Skibus) a poistenia. Čo sa týka ostatných zliav, tie môže držiteľ karty čerpať po preukázaní sa príslušným kupónom na danú zľavu. Kupón si sťahuje do mobilu priamo z digitálnej karty podľa vlastného záujmu. Zľavu je možné čerpať aj preukázaním sa papierovou verziou karty (QR kódom).

6.2. Držiteľ karty je povinný akceptovať prevádzkový čas a prevádzkový poriadok zmluvných partnerov. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry nie je prevádzkovateľom služieb výletných miest, atraktivít a gastronomických zariadení. .

6.3. Zmluvný partner je oprávnený podrobiť kontrole držiteľa TATRY Card a overiť si jeho identitu.Ponúkané zľavy na služby má právo využiť držiteľ karty po tom, ako sa preukáže kupónom na danú zľavu. Kupón na zľavu je jednorazový a zmluvný partner zaeviduje jeho použitie cez mobilnú aplikáciu či iným spôsobom (cez webovú stránku či offline).

6.4. Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera TATRY Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry nie je povinné prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov TATRY Card a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom TATRY Card a držiteľom karty upravujú obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

6.5. Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať a chrániť pred jej stratou. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. Držiteľ je povinný zabezpečiť, aby kartu používal len oprávnený držiteľ karty. Kartu je oprávnená používať výlučne osoba, na meno ktorej bola karta vydaná. Karta TATRY Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 10.2.

7. TATRY Card ako cestovný lístok

7.1. TATRY Card platí ako cestovný lístok vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK) na tratiach Tatranských elektrických železníc – TEŽ (Štrba – Štrbské Pleso, Štrbské Pleso – Starý Smokovec – Poprad-Tatry, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica) a na trati Poprad-Tatry – Studený Potok – Tatranská Lomnica. Cestujúci si TATRY Card neoznačuje v označovačoch cestovných lístkov, ani si pred nástupom do dopravného prostriedku nekupuje osobitný lístok. Pri kontrole oprávnenými zamestnancami ZSSK, sa okrem TATRY Card preukáže platným občianskym preukazom, pasom, alebo akýmkoľvek preukazom s aktuálnou fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia (deti 6 – 15 rokov). Cestovať na TATRY Card je možné len počas pobytu hosťa, ktorý je zhodný v aktivácii TATRY Card v IS TATRY Card. Maximálna platnosť karty a jej ďalšej aktivácie je 3 noci (4 dni). Počet ciest vlakmi ZSSK je v tomto období neobmedzený.

7.2. TATRY Card vystavená a aktivovaná s prepisovanými (prelepovanými) údajmi, ako aj cestovanie vlakmi ZSSK po dobe platnosti aktivácie karty, zneužitie karty iným cestujúcim – rozpor s predloženým identifikačným dokladom, nepredložením identifikačného dokladu ku TATRY Card pri kontrole oprávnenými zamestnancami ZSSK, bude vo vlaku oprávneným zamestnancom dopravcu zdokumentovaná zapísaním si údajov (dátum platnosti karty, meno a priezvisko klienta, ID TATRY Card) a jej držiteľ bude považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka s povinnosťou zaplatiť vo vlaku cestovné a úhradu v zmysle podmienok uvedených v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s..

7.3. V prípade, že pri registrácii do TATRY Card držiteľ karty uviedol, že je držiteľom preukazu na bezplatné cestovanie, je povinný tento preukaz nosiť so sebou a pri kontrole ho predložiť. V opačnom prípade je držiteľ TATRY Card považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka s povinnosťou zaplatiť vo vlaku cestovné a úhradu v zmysle podmienok uvedených v Prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

8. Horské poistenie GENERALI

8.1. Karta TATRY Card platí ako zmluvné poistenie pre produkt: GENERALI Poistenie záchrany v horách SR a kryje náklady na prípadný zásah horskej služby. Poistenie zabezpečuje spoločnosť Generali Poisťovňa, a. s. (ďalej len „poisťovateľ“).

8.2. Predmetom poistenia sú náklady nevyhnutne vynaložené Horskou záchrannou službou (ďalej len „HZS“), občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach v spolupráci s HZS na záchranu poisteného (držiteľa karty) v horských oblastiach vrátane priepastí a jaskýň v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného (držiteľa karty). Poisťovateľ uhradí nevyhnutné a odôvodnené náklady na technické zabezpečenie zvozu, znášania, vyprostenia, pátrania po poistenom a prevozu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré je svojou špecializáciou a vybavením schopné poskytnúť poistenému pomoc vzhľadom k jeho zdravotnému stavu.

8.3. Súčasťou karty TATRY Card je variant poistného krytia Základ: určený pre aktivity: pešia turistika – vychádzková a horská, zjazdové a bežecké lyžovanie na vyznačených tratiach, snowboarding a sánkovanie na vyznačených tratiach, jazda na boboch. Poistná suma je stanovená vo výške 16 500 €, a predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisťovateľa za všetky poistné udalosti vzniknuté počas poistnej doby.

8.4. Doba poistenia je platná počas platnosti karty TATRY Card (tj. od vystavenia alebo aktivácie karty do maximálnej dĺžky pobytu 3 noci (4 dni).

8.5. Poistenie nepokrýva liečebné náklady.

8.6. Ďalšie ustanovenia sa riadia Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie záchrany v horách v Slovenskej republike VPP ZH 16, platné od 1.1.2016 a vydané spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., ktoré sú k nahliadnutiu v zmluvných ubytovacích zariadeniach a takisto na stránkach www.tatry.sk.

9. Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov

9.1. K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov TATRY Card môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry so zmluvným partnerom TATRY Card právo predčasne ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti TATRY Card. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke www.tatry.sk.

9.2. Zmena cien služieb u zmluvných partnerov je vyhradená. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov TATRY Card a neručí za ceny ich služieb. Výška aktuálne poskytnutých zliav u zmluvných partnerov TATRY Card je vždy dostupná z digitálnej karty, takisto je zverejnená na www.tatry.sk

10. Doba platnosti zmluvy

10.1. TATRY Card – zmluva platí počas doby platnosti TATRY Card, ktorá je evidovaná v systéme IS TATRY Card (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Doba platnosti zmluvy sa určuje vždy na pobyt hosťa od 1 noci (2 dni) do maximálnej dĺžky pobytu 3 noci (4 dni) v zmluvnom zariadení TATRY Card, t.j. od dňa príchodu do ubytovacieho zariadenia až do dňa odchodu. Po uplynutí doby platnosti stráca TATRY Card automaticky svoju platnosť bez toho, že by zmluva musela byť vypovedaná. Držiteľ karty je oprávnený využívať TATRY Card počas doby platnosti zmluvy. V prípade, že držiteľ karty má dlhší pobyt ako 3 noci (4 dni) alebo čerpá ďalší pobyt na vydanú kartu TATRY Card, aktivuje mu zmluvné ubytovacie zariadenie v systéme IS TATRY Card každý ďalší pobyt v maximálnej dĺžke 3 noci (4 dni).

10.2. Držiteľ karty a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať TATRY Card – zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry je v tomto prípade oprávnené kartu bez náhrady zablokovať.

11. Ochrana dát a osobných údajov

Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, ako prevádzkovateľ informačného systému na správu a evidenciu TATRY Card, registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty – dotknutej osoby, ktoré získa na základe nadobudnutého písomného súhlasu dotknutej osoby, v zmysle zák č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba je pri vystavovaní karty povinná vlastnoručne podpísať „Registračný formulár TATRY Card" (ďalej len „registračný formulár"), ktorý obsahuje zoznam ňou poskytovaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, štát trvalého pobytu, ako povinné údaje (ďalej len „osobné údaje"), účel spracovania osobných údajov ako aj dobu platnosti súhlasu. Osobné údaje sú spracovávané na účely vystavenia karty, poskytnutia zliav u zmluvných parterov a spracovania štatistiky. Osobné údaje ďalej spracováva v nevyhnutnom rozsahu aj Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3, Slovenská republika, IČO: 35 914 939 a Generali Poisťovňa, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332 za účelom poskytnutia prepravy vo vlakoch ZSSK a skupinového cestovného poistenia. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky TATRY Card. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení, zdokumentovaných v bezpečnostnej smernici, ochráni jej poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry sa ďalej zaväzuje, že nadobudnuté osobné údaje nebude ďalej postupovať na spracovanie ani ich inak dávať k dispozícii tretím stranám. Poskytnutie nadobudnutých osobných údajov tretím stranám je prípustné len s písomným súhlasom dotknutej osoby.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Všeobecné pravidlá programu TATRY Card vydáva Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, so sídlom Starý Smokovec 36, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31956963, zapísaná v zozname občianskych združení pod číslom VVS/1-900/90-9243.

12.2. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry je oprávnené kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto Všeobecné pravidlá programu TATRY Card. Zmena podmienok je platná, účinná a tým záväzná pre obe zmluvné strany, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, kedy bola držiteľovi karty oznámená zmena podmienok prostredníctvom zverejnenia na webovej adrese www.tatry.sk.

12.3. Tieto Všeobecné pravidlá programu TATRY Card nadobúdajú platnosť dňa 30.3.2020.